vedtægter

§1 Institutionens navn og hjemsted

1.1 Helsingør Kammeropera er en selvejende institution med hjemsted i Helsingør Kommune, og adresse på Højvænget 3a, 3000 Helsingør. Institutionen er stiftet af Camilla Illeborg.

§2 Formål

2.1 Helsingør Kammeroperas formål er at udbrede kendskabet til opera samt at bidrage til at dække behovet for opera forestillinger fortrinsvist regionalt men også nationalt ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire.

§3 Økonomisk grundlag

3.1 Det økonomiske grundlag for institutionens drift tilvejebringes hovedsagligt ved tilskud fra private fonde, ved egen indtjening, offentlige tilskudsydere, organisationer, virksomheder, foreninger samt frivillige bidrag mv.

 

3.2 Alt overskud skal forblive i institutionen.

§4 Bestyrelsens sammensætning

4.1 Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer, der tilsammen skal repræsentere juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk, markedsføringmæssig og musikdramatisk indsigt.

 

4.2 1 medlem udpeges af Kammeroperaens Venner.

 

4.3 Funktionstiden for de af bestyrelsen udpegede medlemmer er 2 år. Der udpeges medlemmer til bestyrelsen hvert år, således at 2 henholdsvis 3 medlemmer fratræder hvert år. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. 

 

4.4 Når et medlem af bestyrelsen udtræder, udpeger bestyrelsen en person med tilsvarende kompetencer som den udtrædende. Det er bestyrelsens ansvar, at der løbende sker en udskiftning af bestyrelsens medlemmer, samtidig med at kontinuiteten fastholdes.

 

4.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand og udpeger de restende medlemmer til bestyrelsen.

 

4.6 Den kunstneriske leder kan ikke være medlem af bestyrelsen, men kan deltage på bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§5 Bestyrelsens opgaver

5.1 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og er det øverste organ for Helsingør Kammeropera.

 

5.2 Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af operaens virksomhed. Bestyrelsen skal tage stilling til, om operaens drift er forsvarlig og om kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt i forhold til operaens drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen er i forskriftsmæssig stand.

 

5.3 Bestyrelsen kan fordre sig alle de oplysninger meddelt af ledelsen, der er nødvendige til opfyldelsen af dens opgaver.

 

5.4 Bestyrelsen ansætter og afskediger ledelsen, jf. §10.1

 

5.5 Formanden kan på bestyrelsens vegne afgøre almindelige løbende sager, der ikke tåler udsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Formanden skal herefter snarest muligt orientere bestyrelsens øvrige medlemmer om den pågældende afgørelse.

 

5.6 Kun bestyrelsen kan meddele prokura.

§6 Tegningsret

6.1 Helsingør Kammeropera tegnes af formanden og 1 medlem af bestyrelsen tillige med den kunstneriske leder. Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.

§7 Generalforsamlinger

7.1 Bestyrelsen afholder møde efter behov.

 

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøde inkaldes skriftligt pr. email med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt tid og sted for mødets afholdelse.

 

Ekstraordinært møde skal indkaldes senest 3 dage efter, at formanden eller mindst 3 medlemmer har begæret det.

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal omfatte en dagsorden samt det nødvendige materiale til sagens behandling.

 

Ethvert medlem er berettiget til at få punkter optaget på dagsordenen. Punkter, som ønskes optaget på dagsordenen, meddeles skriftligt til formanden senest 8 dage før afholdelse af ordinært møde. En revideret dagsorden med evt. tilhørende materiale udsendes på formandens foranledning hurtigst muligt og senest 3 dage før afholdelsen af pågældende bestyrelsesmøde, efter modtagelsen af evt. nye punkter.

 

Der kan ikke træffes beslutning i sager, der ikke står på dagsordenen, medmindre alle medlemmer er til stede og er enige om, at punktet kan behandles.

 

Formanden leder bestyrelsens møder. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og formulerer de punkter, der skal stemmes om.

 

7.2 Bestyrelsen afholder strategimøde efter behov, hvor operaens langsigtede vision og strategi diskuteres og fastlægges. Den kunstneriske leder fremlægger et skriftligt oplæg til operaens strategi.

 

7.3 Efter regnskabsårets udløb afholdes et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen godkender årsregnsskab inkl. årsberetning (årsrapport).

 

Dagsorden for dette møde skal som minimum omfatte følgende punkter:

 

  1. Orientering om operaens aktiviteter, det seneste årsregnskab inkl. årsberetning.
  2. Godkendelse af årsregnskab inkl. årsberetning.
  3. Valg af revisor.

7.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt mindst 3 andre medlemmer af bestyrelsen er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægten, jf. §13 og §14. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende. Stemmeafgivningen sker mundtligt, medmindre et medlem forlanger skriftlig afstemning.

 

7.5 Der udfærdiges et kortfattet referat af relevante bestyrelsesbeslutninger, som kan deles med medarbejdere og offentlighed. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt eller af offentlighedsloven, må ikke offentliggøres. 

 

7.6 Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, udtaler sig på bestyrelsens vegne. Formanden påser, at bestyrelsens beslutninger udføres.

§8 Vederlag til bestyrelsen

8.1 Bestyrelsene træffer beslutning om evt. vederlag til bestyrelsens medlemmer. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

§9 Tavshedpligt, loyalitetspligt og inhabilitet

9.1 I sager af fortrolig karakter har medlemmer og observatører tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens regler.

 

9.2 Bestyrelsens medlemmer skal over for offentligheden handle loyalt over for bestyrelsens beslutninger.

 

9.3 Et medlem af bestyrelsen må ikke være til stede under behandling af en afgørende sag, hvis der forelægger omstændigheder, som er egnet til at vække tvivl om vedkommendes habilitet.

§10 Den kunstneriske leder

10.1 Bestyrelsen ansætter en kunstnerisk leder.

 

10.2 Den kunstneriske leder har det kunstneriske ansvar for operaen. Bestyrelsen kan ikke indskrænke den kunstneriske leders ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, medvirkende og øvrige kunstneriske spørgsmål, jf. §31.2 i lov om scenekunst.

 

10.3 Den kunstneriske leder varetager den daglige ledelse af operaen. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der i forhold til operaens normale drift er af udsædvanlig art.

 

Sådanne dispositioner kan den kunstneriske leder kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen.

 

10.4 Den kunstneriske leder orienterer løbende bestyrelsen om operaens kunstneriske udvikling og økonomiske drift og sørger for, at operaens bogføring sker under iagtagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

 

10.5 Den kunstneriske leder udarbejder budgetforslag, forslag til regnskab og årsberetning (årsrapport) til bestyrelsen, jf. §12.3.

 

10.6 Den kustneriske leder ansætter og afskediger det kunstneriske personale, samt det tekniske og administrative personale. Den kunstnerisk leder skal dog indhente bestyrelsens godkendelse ved ansættelse og afskedigelse af administrationschef.

§11 Ledelsens ansvar

11.1 Bestyrelsen og den kunstneriske leder er i udførelsen af deres hverv underlagt dansk rets almindelige erstatningsregler.

 

11.2 Bestyrelsen er bemyndiget til at tegne sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring.

§12 Budget, regnskab og revision

12.1 Helsingør Kammeroperas budget og regnskab følger teatersæsonen og går fra 1. juli til 30. juni.

 

12.2 Årets overskud anvendes til opfyldelse af formålet i §2. Der skal foretages de henlæggelser, der er nødvendige efter operaens økonomiske stilling.

 

12.3 Bestyrelsen godkender det årlige driftbudget og repertoire- og handlingsplan.

 

12.4 Årsregnskabet for Helsingør Kammeropera skal revideres af en statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

 

12.5 Bestyrelsen og direktionen skal give revisor, der er valgt af bestyrelsen, og som skal erklære sig om operaens forhold, de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af operaen.

§13 Hæftelse

13.1 Institutionen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue, og der påhviler ikke stifteren, bestyrelsen eller andre nogen personlig forpligtelse i forbindelse med institutionens virksomhed.

§14 Vedtægtsændringer

14.1 Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af bestyrelsen på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder.

§15 Opløsning

15.1 Beslutning om opløsning af Helsingør Kammeropera kræver et flertal på 3/4 af bestyrelsens medlemmer på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder.

 

15.2 Ved institutionens opløsning indstiller bestyrelsen, at en eventuel formue overføres til et andet musikdramatisk formål, jf. §2

§16 Ikrafttræden

16.1 Vedtægternne træder i kraft den 10. august 2022.