REFERAT

Referat af ordinær generalforsamling i Helsingør Kammeropera den 14. marts 2017 kl. 19.30

Der var ved mail af 28. februar 2017 indkaldt til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

  •   Valg af dirigent
  •   Bestyrelsens årsberetning samt godkendelse heraf
  •   Fremlæggelse af revideret regnskab samt godkendelse heraf
  •   Behandling af forslag fra bestyrelsen (heriblandt to vedtægtsændringer)
  •   Behandling af indkomne forslag, der skal være fremsendt senest en uge før generalforsamlingen
  •   Valg af nyt bestyrelsesmedlem (Niklas fog trækker sig som bestyrelsesmedlem  –bestyrelsen indstiller Gunilla Winkel Josephsen)
  •   Valg af suppleant
  •   Valg af revisor
  •   Eventuelt

Valg af dirigent

Leif Greibe blev valgt som dirigent. Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Herefter gav han ordet til formanden.

Bestyrelsens årsberetning samt godkendelse heraf

Foreningens formand, Camilla Illeborg, kunne i sin årsberetning fortælle, hvordan Helsingør Kammeropera opstod i 2016. Ideen opstod i kølvandet på, at Camilla og Leifs ”Musikalske Saloner i Helsingør” hurtigt blev udsolgt og var meget populære. Camilla søgte og fik fra forskellige fonde samt fra Helsingør Kommune midler til en forestilling, der skulle finde sted i Helsingør Teaterhus. Det blev til to velbesøgte forestillinger med fine anmeldelser i 2016, og ambitionen er, at der denne sæson laves tre operaforestillinger, en børneopera, kammerkoncerter og et festligt wienerbal. Der er allerede bevilget fondsmidler til forårets forestilling, men der skal stadig gøres et stort arbejde for at skaffe midler til de øvrige projekter. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Fremlæggelse af revideret regnskab samt godkendelse heraf

I kassererens fravær gennemgik revisoren foreningens regnskab, der ikke gav anledning til spørgsmål eller kommentarer. Årets resultat på 4.727,17 kr. overføres til næste regnskabsår. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Behandling af forslag fra bestyrelsen (heriblandt to vedtægtsændringer)

Bestyrelsen fremlagde vedtægtsændringer til justering af uhensigtsmæssigheder i foreningens vedtægter. De foreslåede ændringer blev enstemmigt vedtaget.

Behandling af indkomne forslag, der skal være fremsendt senest en uge før generalforsamlingen

Der var ikke indkommet forslag, og derfor kunne forsamlingen gå videre til næste punkt.

Valg af nyt bestyrelsesmedlem (Niklas fog trækker sig som bestyrelsesmedlem – bestyrelsen indstiller Gunilla Winkel Josephsen)

Niklas Fog, der siden foreningens stiftelse har fungeret både som bestyrelsesmedlem og vinleverandør havde meddelt, at han på grund af mangel på tid desværre måtte trække sig fra posten som bestyrelsesmedlem. Niklas modtog tak og applaus for sin indsats i bestyrelsen og ikke mindst for, at han fortsat vil fungere som foreningens vinleverandør.Bestyrelsen havde indstillet Gunilla Winkel Josephsen som nyt bestyrelsesmedlem. Ingen andre meldte sig i denne omgang som kommende bestyrelsesmedlem, og Gunilla blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.

Valg af suppleant

Ingen blandt det beskedne antal fremmødte til generalforsamlingen meldte sig som suppleant, og derfor kunne en suppleant ikke vælges.

Valg af revisor

Ligeledes grundet et yderst beskedent fremmøde til generalforsamlingen kunne der ikke vælges en revisor.

Eventuelt

Gunilla foreslog, at der senere på året holdes endnu en generalforsamling, og at medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen gøres opmærksom på muligheden for at blive en del af bestyrelsen. Bestyrelsen havde ikke haft denne mulighed i forbindelse med denne generalforsamling, da det først var efter indkaldelsen, at Niklas Fog desværre måtte meddele, at han ikke kan fortsætte som medlem af bestyrelsen.Det blev besluttet, at bestyrelsen vil sørge for, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2017 og at der skabes mere opmærksomhed om såvel generalforsamling som muligheden for at blive en del af bestyrelsen.Da der ikke var flere, der ønskede ordet under punktet, Eventuelt, afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referat: Gunilla Winkel Josephsen

© 2016 Helsingør Kammeropera • info@kammeropera.dk • telefon 27457034 • CVR. 37933090