vedtægter

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er Kammeroperaens Venner.

§2 Foreningens hjemsted

Foreningens hjemsted er Helsingør kommune.

§3 Foreningens formål
 1. Foreningens formål er at støtte den selvejende institution Helsingør Kammeropera (herefter kaldet Kammeroperaen) økonomisk og praktisk og at medvirke til at udbrede kendskabet til Kammeroperaens virke og arrangementer.
 2. Foreningens indtægter og formue må kun anvendes til ovenstående formål.
 3. Foreningen er repræsenteret i Kammeroperaens bestyrelse, men er organiseret som en forening uafhængig af denne.
§4 Medlemskab
 1. Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen, og som kan tilslutte sig foreningens formål.
 2. Kontingentåret er 1. august til 31. juli. Kontingentet for en sæson skal være indbetalt inden den 1. september. Bestyrelsen kan beslutte, at kontingenter indbetalt i perioden april-juli af nye medlemmer kan gælde for den efterfølgende sæson.
 3. Kontingentets størrelse fastsættes på foreningens årlige ordinære generalforsamling.
 4. Medlemmer får rabat på køb af billetter til Kammeroperaens arrangementer. Rabattens størrelse afstemmes løbende med Kammeroperaens ledelse.
 5. Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlinger, når det betalte kontingent er registreret som indgået.
 6. Hvis et medlem bevidst modarbejder foreningens formål, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.
§5 Ledelse
 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der skal bestå af mindst 3 medlemmer.
 2. Bestyrelsen vælges hvert 4. år på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen, hvor den blandt bestyrelsesmedlemmerne vælger formand, næstformand og kasserer. En enig bestyrelse kan dog vælge at udnævne en kasserer, der ikke er medlem af bestyrelsen.
 3. Et bestyrelsesmedlem har til enhver tid ret til at trække sig ud af bestyrelsen. Dette meddeles bestyrelsen senest 1 måned før udtrædelsen. Såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt at genbesætte bestyrelsesposten, skal et nyt bestyrelsesmedlem vælges på en generalforsamling. Indtil da kan bestyrelsen vælge at lade en suppleant overtage bestyrelsesposten. (jf. §7 pkt. 5)
 4. Formanden samt et bestyrelsesmedlem tegner foreningen udadtil.
 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. Beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 6. Bestyrelsen sørger for,at…
  – Varetage ind- og udmeldelser
  – Føre og ajourføre medlemsfortegnelsen
  – Overvåge foreningens økonomi
  – Fastlægge kontingent årligt ved sæsonstart
  – Indkalde til årlig ordinær generalforsamling og eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger.
  – Vedligeholde foreningens vedtægter, herunder at revidere dem i henhold til beslutninger om vedtægtsændringer truffet på generalforsamlinger.
 7. Bestyrelses møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Mødernes beslutningsreferater godkendes af hele bestyrelsen.
 8. Bestyrelsens medlemmer kan ikke modtage honorar for deres arbejde i bestyrelsen.
 9. En repræsentant for Kammeroperaens ledelse har adgang til at deltage i bestyrelsens møder.
§6 Økonomi
 1. Regnskabsåret er fra 1.7 til 30.6.
 2. Revisoren vælges for 1 år af gangen på den ordinære generalforsamling og må ikke være medlem af bestyrelsen eller være i familie med et af bestyrelsesmedlemmerne.
 3. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de i foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.
 4. Formand og kasserer kan med bestyrelsens godkendelse hæve på foreningens konti. Dog kan begge indenfor visse rammer, bestemt af bestyrelsen, disponere foreningens konti alene.
 5. Årets resultat overføres til næste regnskabsår.
 6. Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.
 7. Foreningen kan under ingen omstændigheder udbetale udbytte til medlemmer eller andre.
§7 Generalforsamlinger
 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og skal afholdes en gang årligt i august eller september måned.
 2. Møde- og stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent.
 3. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen via mails til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.
 4. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal af de tilstedeværende medlemmer. Dette gælder også beslutninger om eventuelle vedtægtsændringer og foreningens opløsning.
 5. Generalforsamlingens dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:
  – Valg af dirigent.
  – Bestyrelsens årsberetning samt godkendelse heraf.
  – Fremlæggelse af revideret regnskab samt godkendelse heraf.
  – Fastsættelse af kontingent jf §4 stk 3.
  – Behandling af forslag fra bestyrelsen.
  – Behandling af indkomne forslag, der skal være skriftelig fremsendt senest 1 uge før generalforsamlingen
  – Valg af bestyrelsesmedlemmer hvert 4. år.
  – Valg af 2 suppleanter hvert år.
  – Valg af revisor hvert år.
  – Eventuelt.
 6. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt mindst 1⁄4 af foreningens medlemmer eller et flertal i bestyrelsen forlanger det. Indkaldelse skal ske via mail til medlemmerne med mindst 8 dages varsel.
§8 Foreningens opløsning
 1. Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling med et flertal af de fremmødte medlemmer.
 2. Ved foreningens opløsning kan foreningens formue alene kun anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.
 3. I tilfælde af, at Kammeroperaen ophører sit virke, opløses foreningen automatisk, og formuen tilfalder en almenvelgørende forening, fond eller institution, der har til formål at fremme interessen for og kendskabet til opera.
§9 Vedtægterne vedtaget

Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling afholdt d. 3. august 2022 og gælder fra denne dato.