VEDTÆGTER

§1 Foreningens navn og hjemsted er

Helsingør Kammeropera

Højvænget 3a

3000 Helsingør

www.kammeropera.dk

Stiftet d. 23.8.2016

§2 Foreningens formål

At fremme og udbrede kendskabet til klassisk musik primært i Helsingør og omegn med særlig fokus på opera. Herunder at varetage opsætningen af mindst en årlig kammeroperaforestilling, samt koncerter og events i samarbejde med andre foreninger, operakompagnier og professionelle

optrædende kunstnere.

§3 Medlemskab

a. Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningen formål.

b. Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

c. Alle medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret, når det betalte kontingent er registreret som indgået.

§4 Ledelse

a. Foreningen ledes af en bestyrelse, der skal bestå af mindst 3 medlemmer, hvoraf 1 skal være formand, 1 skal være næstformand og 1 skal være kasserer.

b. Bestyrelsen skal vælges hvert 4. år på den ordinære generalforsamling

c. Et bestyrelsesmedlem har til en hver tid ret til at trække sig ud af bestyrelsen. Dette meddeles bestyrelsen senest 1 måned før udtrædelsen. Såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt at genbesætte bestyrelsesposten, skal et nyt bestyrelsesmedlem vælges på en generalforsamling.

d. Formanden tegner foreningen udadtil og leder bestyrelsesmøderne.

e. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. Beslutningerne afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

f. Bestyrelsens primære arbejde består, udover foreningens formål, i at:

– Varetage ind og udmeldelser

– Føre og ajourføre medlemsfortegnelsen

– Overvåge foreningens økonomi

– Fastlægge kontingent årligt ved sæsonstart

– Indkalde til årlig ordinær generalforsamling og eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger, hvis dette skulle blive aktuelt.

– Vedligeholde foreningens vedtægter, herunder at revidere dem i henhold til beslutninger om vedtægtsændringer truffet på generalforsamlinger.

§5 Økonomi

a. Regnskabsåret er fra 1.7 til 30.6.

b. Revisoren vælges for 1 år af gangen på den ordinære generalforsamling, og må ikke være medlem af bestyrelsen, eller være i familie med en af bestyrelsesmedlemmerne.

c. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de i foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.

d. Formand og kasserer kan med bestyrelsens godkendelse hæve på foreningens konti. Dog kan begge kan indenfor visse rammer, bestemt af bestyrelsen, disponere foreningens konti alene.

e. Årets resultat overføres til næste regnskabsår.

f. Foreningen kan under ingen omstændigheder udbetale udbytte til medlemmer eller andre.

§6 Generalforsamlingen

a. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og skal afholdes en gang årligt, senest i september måned. Foreningen skal være demokratisk, og generalforsamlingen er det forum, hvor medlemmerne direkte deltager i beslutningsprocessen.

b. Møde- og stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer der har betalt kontingent.

c. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel.

d. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal af de tilstedeværende medlemmer. Dette gælder også beslutninger om eventuelle vedtægtsændringer og foreningens opløsning. Ved eventuel opløsning af foreningen, skal der tages beslutning om, hvorledes foreningens eventuelle resterende formue skal anvendes til fremme af foreningen formål.

e. Generalforsamlingens dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:

– Valg af dirigent.

– Bestyrelsens årsberetning samt godkendelse heraf.

– Fremlæggelse af revideret regnskab samt godkendelse heraf.

– Behandling af forslag fra bestyrelsen.

– Behandling af indkomne forslag, der skal være skriftelig fremsendt senest 1 uge før generalforsamlingen

– Valg af bestyrelsesmedlemmer hvert 4. år.

– Valg af formand hvert 4. år.

– Valg af suppleant hvert år.

– Valg af revisor hvert år.

– Eventuelt.

§7 Disse vedtægter

Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling afholdt d. 23.8.16 og gælder fra samme dato.

© 2016 Helsingør Kammeropera • info@kammeropera.dk • telefon 27457034 • CVR. 37933090