REFERAT

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Helsingør Kammeropera 19. juli 2018

Eneste punkt på dagsordenen var to mindre ændringer i vedtægterne for at omlægge regnskabsåret fra kalenderåret til 1.7-30.6., så det naturligt følger sæsonprogrammet.

Ændringerne i hhv. §5a og §6A blev vedtaget.

Bestyrelsen

Referat: Peter Winston Bach

 .

Referat af ordinær generalforsamling i Helsingør Kammeropera den 26. marts 2018 kl. 18

Der var ved mail af 12. marts 2018 indkaldt til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens årsberetning samt godkendelse heraf
  • Fremlæggelse af revideret regnskab samt godkendelse heraf
  • Behandling af forslag fra bestyrelsen
  • Behandling af indkomne forslag, der skal være fremsendt senest en uge før generalforsamlingen
  • Valg af nyt bestyrelsesmedlem (bestyrelsen indstiller Peter Winston Bach)
  • Valg af suppleant
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Valg af dirigent

Gunilla Winkel Josephsen blev valgt som dirigent, Peter Winston Bach som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Bestyrelsens årsberetning samt godkendelse heraf

Formanden, Camilla Illeborg, fortalte, at foreningen i 2017 havde gennemført opsætningen af tre kammeroperaer, Tosca, Elskovsdrikken og La Bohème, samt en kammermusikkoncert. Alle forestillinger blev opført i Helsingør Teaterhus, og alle var blevet overordentlig godt modtaget af et talstærkt publikum og rosende anmeldelser.

Operaerne blev opført i samarbejde med GuidOpera – kammermusikkoncerten blev til i samarbejde med Musikalske Saloner i Helsingør i forbindelse med en sponsoraftale med Copenhagen Piano, der har stillet et koncertflygel til rådighed for foreningen.

Desuden bidrog Helsingør Kammeropera til kulturnatten med tre gratis koncerter i Teaterhuset.

2018 blev skudt i gang med en festlig Nytårskoncert i januar. I samarbejde med Musikalske Saloner i Helsingør bød vi i marts på en klaveraften med Katrine Gislinge. Ugen efter opførte vi Carmen i et helt nyt musikalsk arrangement og i Guido Paevatalus iscenesættelse. De to forestillinger trak fulde huse og flotte anmeldelser.
En børneoperafestival står på programmet i maj, hvor vi spiller Tryllefløjten og Dragen Kjetil. I juni offentliggøres programmet for den kommende sæson 2018/19 hvor Kammeroperaen har planer om mange flere operaarrangementer i Helsingør.

Formanden sluttede med at takke de personer, fonde og andre sponsorer, der havde gjort det muligt at gennemføre forestillingerne indtil nu, og konstaterede, at der stadig skal gøres et stort arbejde for at skaffe midler til de kommende projekter.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Fremlæggelse af revideret regnskab samt godkendelse heraf

Kasseren, Gunilla Winkel Josephsen, gennemgik foreningens regnskab, der ikke gav anledning til spørgsmål eller kommentarer. Årets resultat på 32.360,52 kr. overføres til næste regnskabsår. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Behandling af forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

Behandling af indkomne forslag, der skal være fremsendt senest en uge før generalforsamlingen

Der var ikke indkommet forslag.

Valg af nyt bestyrelsesmedlem (bestyrelsen indstiller Peter Winston Bach)

Peter Winston Bach blev enstemmigt valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Valg af suppleant

Ingen meldte sig som suppleant, og derfor kunne en suppleant ikke vælges.

Valg af revisor

Valget blev udskudt til et senere bestyrelsesmøde.

Eventuelt

Der var ingen emner under dette punkt.

Referat: Peter Winston Bach

© 2016 Helsingør Kammeropera • info@kammeropera.dk • telefon 27457034 • CVR. 37933090