REFERAT

Referat af ordinær generalforsamling i Helsingør Kammeropera den 22. september 2021 kl. 19

Der var ved mail af 8. september 2021 indkaldt til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens årsberetning samt godkendelse heraf
  • Fremlæggelse af revideret regnskab samt godkendelse heraf
  • Behandling af forslag fra bestyrelsen
  • Behandling af indkomne forslag, der skal være fremsendt senest en uge før generalforsamlingen
  • Valg af to nye bestyrelsesmedlemmer (bestyrelsen indstiller Stig Hother og Annette Boel)
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Valg af dirigent

Annette Boel blev valgt til dirigent og referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Bestyrelsens årsberetning samt godkendelse heraf

Foreningens årsberetning blev aflagt af formand Camilla Illeborg. Formanden måtte konstatere at sidste sæson 2020/21 blev meget anderledes end planlagt. Sæsonen åbnede med Madama Butterfly, som var flyttet fra den forrige sæson, men grundet coronanedlunkningen måtte Nytårskoncerten aflyses og Kappen og Bajadser flyttes til sæson 2021/22. Det lykkedes dog Kammeroperaen at gennemføre Emil Reesens operette Farinelli med ultra kort varsel efter at regeringen åbnede op for større forsamlinger i kulturlivet, samt operamiddagen Rossinis Gås, som satte et festligt punktum for operasæsonen den 28. maj.

Det har været et økonomisk hårdt år, som også afspejler sig i årsregskabet. Positivt er det, at mange medlemmer har fornyet deres medlemskab i sæson 2021/22. 

Formanden sluttede med at takke de personer, fonde og andre sponsorer, som gør det muligt at gennemføre forestillingerne i Helsingør Kammeropera.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Fremlæggelse af revideret regnskab samt godkendelse heraf

Ekstern revisor Stig Hother gennemgik foreningens regnskab efter overdragelse fra kasserer Peter Winston Bach. Overskuddet var minimalt pga. sidste sæsons nedlukning.

Regnskabet blev enstemmig godkendt.

Behandling af forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

Behandling af indkomne forslag, der skal være fremsendt senest en uge før generalforsamlingen

Der var ikke indkommet forslag.

Valg af nyt bestyrelsesmedlem (bestyrelsen indstiller Stig Hother og Annette Boel)

Der blev indvalgt to nye bestyrelsesmedlemmer: Stig Hother, som afløser kasserer Peter Winston Bach og Annette Boel, som afløser Gunilla Winkel Josephsen.

Valg af revisor

Valget blev udskudt til et senere bestyrelsesmøde.

Eventuelt

Der var ingen emner under dette punkt.

Referat: Annette Boel

© 2016 Helsingør Kammeropera • info@kammeropera.dk • telefon 27457034 • CVR. 37933090